Op de foto staan vertegenwoordigers van de vier projectpartners: Addy Lutgenau (Rabobank Venlo e.o.), Huub Narinx (Limburgse Werkgevers Vereniging), Bas van Soest (Ondernemend Venlo) en Erwin Boom (gemeente Venlo). Fotografie: Petra Lenssen

Het is Ondernemend Venlo gelukt om 1,8 miljoen euro subsidie binnen te halen voor het verduurzamen van zijn bedrijventerreinen. De overweldigende belangstelling van gelijkgestemde ondernemers leidde tot het plan om samen met projectpartners Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV), gemeente Venlo en Rabobank Venlo e.o. een subsidieaanvraag in te dienen. De concepten die in Venlo ontwikkeld worden, gelden als voorbeeld voor de rest van de provincie.

Tekst: Wesley Hegge

Het begon met een klein groepje enthousiaste ondernemers. Gefaciliteerd door de commissie Innovatie & Duurzaamheid van Ondernemend Venlo (OV) kwamen ze vanaf september 2018 een aantal keer samen om te bespreken hoe ze hun onroerend goed en bedrijfsprocessen konden verduurzamen. Wat bleek: veel ondernemers willen wel stappen zetten richting een betere wereld, maar weten niet waar ze moeten beginnen en welke subsidiemogelijkheden er zijn.

Aanvraag
Commissievoorzitter Mieke Verhaegh nam mede vanwege haar expertise op het vlak van subsidies de rol van kartrekker op zich. Om dit ambitieuze project te laten slagen, zocht OV samenwerking met LWV, gemeente Venlo en Rabobank Venlo e.o. De subsidieaanvraag werd vanuit de vier partijen gedaan. Gaandeweg bleek dat Noorderpoort te beperkt was. Uit verschillende richtingen sloten ondernemers zich aan zodat alle industrieterreinen erbij betrokken werden. De gedegen voorbereiding, het enthousiasme en expertise hebben geleid tot de uiteindelijke toekenning van de miljoenensubsidie die wordt verstrekt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie en door de provincie Limburg.

Klimaat en energie
Er is besloten om bij de uitwerkingen te focussen op klimaat en energie. Temeer omdat veel bedrijven verplicht zijn energiebesparende maatregelen te nemen. Enerzijds zal het project zich richten op de omslag van fossiele brandstoff en naar collectieve duurzame energieopwekking. Uit onderzoek blijkt namelijk dat als op twintig procent van de daken van de Limburgse bedrijven zonnepanelen liggen, de provincie bijna vijftig procent van haar klimaatdoelstelling voor 2030 voor duurzame opwekking van energie al gehaald heeft. Die doelstelling moet behaald worden. Anderzijds zullen de bedrijventerreinen worden aangepast aan de klimaatveranderingen. Door hemelwater zoveel mogelijk te infi ltreren en door een groene inrichting kunnen bedrijventerreinen klimaatbestendig worden gemaakt.

Data verzamelen
Het project start met het verzamelen van benodigde data en analyses. Dit gebeurt door middel van een zogeheten ‘data-röntgenfoto’ van de Venlose bedrijventerreinen. Op basis van een analyse van die scan worden twee tot vijf terreinen geselecteerd waar ‘demonstraties in de praktijk’ uitgevoerd gaan worden. De showcases leiden tot een overdraagbare methodiek. Het project Duurzame Bedrijventerreinen Ondernemend Venlo loopt tot november 2023. De LWV zorgt dat het concept op een slimme manier over Limburg kan worden uitgerold. De projectpartners willen op innovatieve wijze schaalgrootte bereiken bij de verduurzaming van bedrijventerreinen om zo de benodigde impact te hebben bij het behalen van de klimaatdoelen.

www.ondernemendvenlo.nl