Edwin de Bruijn en Addy Lutgenau vormen het nieuwe directieteam van Rabobank Noord-Limburg.

De Rabobanken Horst Venray en Venlo e.o. bundelen de krachten. Ze gaan verder onder de nieuwe naam Rabobank Noord-Limburg. De bank levert met haar kennis, kapitaal en netwerk een bijdrage aan de ambitie om van Noord-Limburg de gezondste regio te maken, waar economische groei en maatschappelijk belang hand in hand gaan. Door de grotere omvang heeft de bank meer slagkracht om processen te versnellen op weg naar een gezonde samenleving met duurzame bedrijven waar mensen graag wonen, werken en ondernemen.

Tekst: Wesley Hegge

Dat Addy Lutgenau en Edwin de Bruijn elkaar al een tijdje kennen, wordt meteen duidelijk. Het directieteam van Rabobank Noord-Limburg is goed op elkaar ingespeeld. Ze vullen elkaar aan en hebben dezelfde open, benaderbare houding. “We zijn inderdaad geen vreemden voor elkaar”, zegt Lutgenau, directievoorzitter van Rabobank Noord-Limburg. “Sterker nog, we werkten al jaren op vele fronten nauw samen. Zodoende ken ik Edwin, maar ook veel andere medewerkers.”

Samenvoegen
De Bruijn, directeur Bedrijven van Rabobank Noord-Limburg: “We hebben dan ook vaker gesproken over wat als we nu daadwerkelijk samengaan? Eén bank voor Noord-Limburg? Je hebt namelijk een zekere schaalvergroting nodig om de klant optimaal te kunnen bedienen. Een groter markt- en werkgebied werkt efficiënter en resulteert in meer tijd voor de klant. We kunnen een nog betere dienstverlening bieden, want onze teams zijn robuuster en hebben daarmee nog meer kennis in huis. Tegelijkertijd blijven we dichtbij. Tegenwoordig is de dienstverlening natuurlijk voor een groot deel digitaal, maar op de belangrijke momenten zijn we er natuurlijk fysiek voor onze klanten. Bijvoorbeeld als er specifieke vragen spelen, zoals bij de overdracht van een familiebedrijf van de ene op de andere generatie of het verwerven van een bedrijf.”

De samenvoeging past in de trend van regionalisering, een weg die sinds enkele jaren doelbewust wordt bewandeld in Noord-Limburg. Zo werken de acht Noord-Limburgse gemeenten samen om een impuls te geven aan de verdere ontwikkeling van de regio en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De gemeenten hebben hierbij uitgesproken de gezondste regio van Nederland te willen zijn. Een voor de hand liggende ambitie, in een gebied met een sterke focus op de productie van gezonde voeding, innovatieve bedrijven, toerisme en vitale gemeenschappen.

Lutgenau heeft hoge verwachtingen van de gekozen weg waarbij gezondheid de verbindende schakel vormt tussen economische en sociaal maatschappelijke activiteiten: “In Noord-Limburg staan alle neuzen dezelfde kant op. Daar komt bij dat de provincie en regio met het Rijk een akkoord hebben bereikt over de Regio Deal Noord-Limburg. In totaal stelt het kabinet 17,5 miljoen euro beschikbaar, een bedrag dat de provincie en regio matchen en waar partners ook nog eens aanvullend aan bijdragen. Het is logisch om bij die regionalisering en gezamenlijke ambitie aan te sluiten. We vergroten onze slagkracht en willen samen met inwoners, het bedrijfsleven en kennisinstellingen de regio verder brengen. We beschikken als Rabobank over landelijke en regionale expertise, hebben een gigantisch netwerk en gaan vanuit de rol van verbinder ontwikkelingen versnellen.”

Kantorenpark Noorderpoort in Venlo (rechts), waar zich een adviescentrum van Rabobank Noord-Limburg bevindt.

Maatschappelijke impact
De ledenraad vertegenwoordigt de leden van de bank. Ze zijn de oren en ogen in het werkgebied en geven advies. De nieuwe bank telt 31.500 leden. De Bruijn: “De ledenraadsleden zijn nauw betrokken geweest bij de samenvoeging van beide banken en hebben bepaald waar we maatschappelijk voor staan en welke thema’s geraakt worden.”

De ledenraad heeft ook invloed op de bestedingen van de middelen. De Bruijn: “We investeren een aanzienlijk deel van onze winst in de maatschappij. Dat noemen we ons coöperatief dividend. Onze leden willen dat het geld vooral naar lokale maatschappelijke projecten gaat. Zo ontving Stichting Toeristisch Recreatief Platform een bijdrage voor een bijzondere fietsroute langs plekken met als thema de Tweede Wereldoorlog. En droegen we bij aan een uitzichtpunt met kunstwerk dat zorgt voor een visuele verbinding tussen alle kerkdorpen van Horst aan de Maas. Een project van Stichting Cultureel Erfgoed Zwarte Plak.”

In de tweede helft van dit jaar doet de bank aanvullend onderzoek naar wat er speelt in de regio en waar behoefte aan is. Welke uitdagingen en kansen liggen er? Hierbij wordt gekeken naar de brede welvaart in de regio. Los van economische groei, zijn aspecten als gezondheid, inkomen, onderwijs, veiligheid, milieu en geluk van belang. Samen met de resultaten van ‘Samen voor de Gezondste Regio 2025’ en de ‘Economische en Maatschappelijke agenda voor de regio’ van de bank vormt dit aanvullende onderzoek een stevige basis om uitdagingen in de regio aan te pakken.

Gezondste regio
Om tot de gezondste regio te komen, heeft de bank vier speerpunten benoemd: bijdragen aan een duurzame voedselproductie, het verduurzamen van de woningmarkt, ondernemers laten vernieuwen en verduurzamen én iedereen financieel gezonder en zelfredzaam maken. Lutgenau noemt een concreet voorbeeld op het vlak van ondernemingen. “We zijn trots op het project voor Venlose ondernemers om de bedrijventerreinen te verduurzamen. Samen met Ondernemend Venlo (OV), de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) en gemeente Venlo zijn we projectpartner. We leveren een bijdrage met onze expertise. Als het in Venlo een succes wordt, willen we op innovatieve wijze schaalgrootte bereiken en het uitrollen op andere plaatsen.”

De overgang naar schone energie is niet alleen voor het bedrijfsleven een grote maatschappelijke uitdaging. Ook in de woningmarkt valt veel winst te behalen. De Bruijn: “We willen duurzaam wonen bereikbaar maken voor iedereen. In Limburg hebben we een speciaal team van Woon Innovatie Managers gevormd. Zij zetten hun kennis, ervaring en netwerk in om de huizenmarkt te verduurzamen. Het verduurzamen van een woning kan op allerlei manieren en zij geven inzicht in energiebesparende mogelijkheden.” Lutgenau vult aan: “Daarnaast is de provincie bereid een deel van de lening te verstrekken tegen een heel aantrekkelijke rente. De provincie heeft dat geld vanuit een Europese subsidieregeling. Onze Woon Innovatie Managers geven inzicht, informeren over subsidiemogelijkheden en kennen bedrijven die het voor je regelen. Zo kun je als bank de versnelling aanbrengen in het verduurzamen van de maatschappij.”

Duurzame voedselproductie
Dit vraagstuk raakt ons allemaal. De Bruijn: “Dus moeten we ook samen oplossingen vinden. Oplossingen die niet ophouden bij landsgrenzen, bij het hek van een boerderij of het toegangspoortje van een supermarkt. Juist daarom zitten we in Villa Flora op de Brightlands Campus Greenport Venlo, de proeftuin voor voedsel van morgen. Daar draait alles om gezonde voeding en vernieuwingen in de voedingssector. Hier werken vernieuwers uit het MKB, start-ups, wetenschappers en studenten samen aan innovaties op het vlak van gezonde voeding, future farming en bio-circular economy. Er worden cross-overs met de logistiek en de maakindustrie gemaakt, twee sectoren die ook goed vertegenwoordigd zijn in onze regio. Met onze kennis en ons netwerk denken we mee om de food- en agrisector sneller te verduurzamen.”

Lutgenau benadrukt dat de samenvoeging van de banken ertoe leidt dat er nog meer kennis in huis is. “Doordat je nu grotere teams hebt, kun je je dieper specialiseren. Om bij de food- en agrisector te blijven, we hebben een medewerker die alles weet over het plantaardige deel, terwijl een andere medewerker zich focust op het dierlijke deel. We kunnen meer specialisten creëren. Dat past ook bij de veranderende rol van de bank. Onze medewerkers zijn steeds meer een sparringpartner voor bedrijven.”

Samen sterker
De gezondste regio van Nederland. Het is een stevige ambitie. Zoals Eindhoven bekend staat als de slimste regio, moet over vijf jaar iedereen weten waar de gezondste regio van Nederland ligt. Lutgenau: “Dat is een behoorlijke uitdaging, maar het gaat lukken. Door nog beter met elkaar samen te werken en de gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen. We hebben geen grote bedrijven zoals ASML of Philips, maar wel veel andere geweldige bedrijven die voorop lopen. Dat zijn net zo goed wereldwijde toppers.” Dat moet meer bekendheid krijgen. Lutgenau: “Afgelopen jaar hebben we een grote bijdrage geleverd aan het tv-programma ‘Wat maakt Venlo?’ Daarin werden de bedrijven in beeld gebracht. Uiteraard waren dat bedrijven in de agri- en foodsector en logistiek, maar ook in de maakindustrie. De industrie creëert een enorme toegevoegde waarde. Als je die toegevoegde waarde wil behouden, moet je de bedrijven voor het voetlicht brengen, zodat jonge mensen zien dat ze hier een carrière kunnen opbouwen. Ook in het aantrekken van voldoende goed opgeleide medewerkers ligt een grote uitdaging.”

www.rabobank.nl/noord-limburg