FOTOGRAFIE: RENIER LINDERS

Zowel voor personen, goederen als kennis is een goede bereikbaarheid en verduurzaming van de mobiliteit van Venlo belangrijk. Daarom moeten de bereikbaarheid en geografische voordelen van de regio Venlo gewaarborgd blijven en verder worden geoptimaliseerd. Wethouder Marij Pollux (Duurzaamheid, Openbare ruimte, Verkeer en Cultuur) vertelt over de plannen die op dit gebied lopen in Venlo. 

Een goede bereikbaarheid en mobiliteit van Venlo is belangrijk voor woon-werkverkeer en voor de ontsluiting van de regio naar de afzetgebieden van producten. Hierin speelt de geografische locatie van Venlo een cruciale rol. De gemeente Venlo steunt projecten, die mede door de input van ondernemers zijn opgesteld, om Venlo bereikbaar te houden (nu en in de toekomst). Een belangrijk aspect hierbij is modal shift, vooral vanwege de ambitie om te verduurzamen. Wethouder Marij Pollux: “Venlo bevindt zich op een logistiek knooppunt door de gunstige geografische ligging aan het spoor, snelwegen en water. Het is een belangrijk kruispunt op het gebied van infrastructuur waarin we optimaal moeten blijven investeren om de economische positie van Venlo te waarborgen.”

‘Om het toenemende drukke verkeer in goede banen te leiden, gaan we meer inzetten op duurzame alternatieven, zoals vervoer via het spoor en water’

Ontwikkeling havengebied
“Door de stikstofproblematiek wordt de A67 niet verbreed”, vertelt wethouder Pollux. “Om het toenemende drukke verkeer in goede banen te leiden, gaan we meer inzetten op duurzame alternatieven, zoals vervoer via het spoor en water. Dit krijgt landelijke aandacht vanwege de aanzienlijk lagere milieubelasting in vergelijking met wegvervoer. De gemeente Venlo stimuleert ondernemers dan ook om te schakelen naar het spoor en water, de zogenaamde modal shift.” De haven van Venlo is een belangrijk overslagpunt voor inkomende en uitgaande logistieke goederen. “Door de toename in het aantal binnenkomende goederen is een renovatie, verduurzaming en uitbreiding van de haven noodzakelijk. Ook krijgen de schepen een steeds grotere omvang.” Na grondig onderzoek, met hulp van input van ondernemers, is twee jaar geleden de Havenvisie door de gemeente vastgesteld. Een belangrijk onderdeel daarin is de uitbreiding van de bargeterminal (Hutchison Ports Venlo) op Trade Port. Wethouder Pollux benadrukt dat deze uitbreiding de overslagcapaciteit van de terminal zal verdubbelen van 100.000 naar 200.000 containers. Als alles volgens plan verloopt. Is de uitgebreide bargeterminal eind 2024 operationeel.

Samenwerking met de bargeterminal in Born
Wethouder Pollux: “Dagelijks worden er in de Rotterdamse haven bijna 40.000 TEU (20-voet containers) afgeleverd. Die, zodra ze op de kade staan, zo snel mogelijk moeten worden weggevoerd. Door de drukte op de kade wil het havenbedrijf van de Rotterdamse haven een deel direct doorgeleiden naar het achterland. Om dit te faciliteren zet het havenbedrijf in op grotere binnenvaartschepen die het ‘bevoordeelt’ met vaste tijdsloten. De bargeterminals van Venlo en Born werken hierin samen door met zogenaamde koppelverbanden tussen Rotterdam en Limburg te varen (de zogenaamde ‘Limburg Express 2.0’). ”Voor de uitbreiding van de industriehaven moet de jachthaven worden verplaatst. Hiervoor is Venlo nauw betrokken bij (de planning) van het Vierwaardenproject. In dit project worden hoogwatermaatregelen aan beide zijden van de Maas gerealiseerd in de Océ-Weerd, Grubbenvorst, Lottum en Arcen. De jachthaven zal dan worden verplaatst naar de Océ-Weerd aan de overzijde van de Maas.

Spoor
Om goederenvervoer via het spoor te stimuleren, wordt het spooremplacement in Venlo de komende jaren onder handen genomen. Er komt een intercitytrein tussen Düsseldorf en Eindhoven. Hierdoor moet het perron worden verlengd vóór eind 2026. Ook worden de opstelsporen voor goederentreinen verlengd van 650 naar 740 meter; volgens de nieuwe Europese norm. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft hiervoor in totaal zo’n 25 miljoen euro beschikbaar. Door te investeren in faciliteiten voor langere goederentreinen verbetert de concurrentiepositie van het goederenvervoer per spoor in Nederland. “Meer vervoer via het spoor in Venlo heeft echter ook een keerzijde”, stelt de wethouder. “Meer vervoer over de spoor, betekent dat er meer goederen door het centrum van Venlo worden geleid in plaats van eromheen, zoals normaal gebeurt met vrachtwagenvervoer. Bijna dagelijks is er sprake van opstoppingen, oponthoud en overlast rondom de spoorwegovergang de ‘Vierpaardjes’. Daarom ben ik als wethouder erg verheugd over het feit dat er een onderdoorgang komt die het centrum beter met Venlo-Zuid gaat verbinden. Hiervoor werkt de gemeente Venlo samen met ProRail aan een beter bereikbaar en veiliger Venlo.” De onderdoorgang dient eind 2025 in gebruik te zijn.

Delta Rhine Corridor
Om de Europese industrie te verduurzamen, zal de komende jaren vanuit de havengebieden steeds grotere hoeveelheden op zee geproduceerde en geïmporteerde ‘groene’ waterstof als grondstof en energiedrager worden getransporteerd naar de industriële complexen in Nederland en zijn buurlanden. Ter voorbereiding hiervan wordt gestart met de realisatie van een ondergrondse infrastructuur, waaronder de zogeheten Delta Rhine Corridor (DRC). Dit is een initiatief van een privaat consortium dat vooralsnog bestaat uit Gasunie, GE, Shell en BASF. Er wordt uitgegaan van de realisatie van een set van nieuw aan te leggen buizen van Rotterdam naar Chemelot, met een aftakking naar Duitsland via Venlo. Behalve voor waterstof worden op het grondgebied van Venlo (mogelijk) ook buizen gerealiseerd voor aardgas, LPG, propeen, CO2 en ammoniak. Hiervoor zijn nog geen initiatiefnemers. Mochten deze initiatiefnemers er wel komen, dan kan uitvoering van het plan tot veel minder drukte op wegen en sporen leiden, omdat er ook buizen komen voor propyleen en LPG. Pollux: “Als het vervoer van LPG, propeen en/of ammoniak via buisleidingen leidt tot reductie van het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen via Venlo, vergroot dit ook de leefbaarheid langs het spoor in de (binnen)stad en biedt het mogelijk kansen voor de stedelijke ontwikkeling in het centrum en nabij het emplacement van Venlo.” De ambitie is om in 2027/2028 de pijpleidingen in gebruik te nemen.

Logistiek makelaars
Gemeente Venlo heeft samen met de Provincie en de regio logistiek makelaars in de arm genomen bij wie ondernemers vrijblijvend advies kunnen krijgen over de opties voor modal shift. Wethouder Pollux: “Om de verduurzaming van de Venlose logistiek te realiseren, moeten ondernemers goed worden geïnformeerd. Onze logistiek makelaars bekijken per onderneming wat de huidige situatie van hun vervoer is, welke modal shift-mogelijkheden er zijn en welke kosten daarbij komen kijken. Zo draagt de gemeente bij aan sturing van vervoer over de weg naar het spoor en het water.” Hiervoor is door zowel de gemeente, de regio als de provincie geld vrijgemaakt.

Wethouder Marij Pollux ziet de toekomstige infra-structuur van Venlo in combinatie met modal shift positief in: “De ontsluiting via de weg, de Maas, het spoor en de buisverbindingen zijn een goede basis voor een welvarende toekomst van Venlo.”

Subsidieregeling
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft onlangs het subsidiebedrag voor modal shift verdubbeld naar 15 miljoen euro. In 2023 is nu in totaal 15 miljoen gereserveerd (waarvan 10 miljoen voor de binnenvaart en 5 miljoen voor het spoor). In 2024 is er nog eens in totaal 7,5 miljoen beschikbaar. De subsidie wordt verleend voor een periode van 24 maanden vanaf de datum van verlening. Voor meer informatie zie: www.wetten.overheid.nl