De BoerBurgerBeweging (BBB) neemt op woensdag 15 maart voor het eerst deel aan de Provinciale Staten en- waterschapsverkiezingen. Heidi van der Pol uit Weert is nummer twee op de Limburgse BBB-kieslijst. Ze maakt zich sterk voor de belangen van boeren én burgers, met als hoogste prioriteit: duidelijke wet- en regelgeving vanuit de overheid.

Dit jaar doen er in Limburg twintig partijen mee aan de Provinciale Staten en- waterschapsverkiezingen. Voor de BoerBurgerBeweging, die in 2019 onder leiding van Caroline van de Plas is opgericht, is dit de eerste keer. “De BBB heeft destijds doelen gesteld, zoals deelname aan de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen”, zegt Heidi van der Pol. Zij is nummer twee op de Limburgse kieslijst van de BBB, die in totaal uit 32 leden bestaat. Het beeld dat de BBB een boerenpartij is, spreekt de partijleden tegen. “Op onze kandidatenlijst staan mensen met diverse achtergronden, zoals een communicatiemedewerker, bewindvoerder, projectmanager en maar zeven boeren. Hiermee zijn we een goede mix aan kennis en (praktijk)ervaring.”

Wet- en regelgeving

Van der Pol heeft zelf ruim twintig jaar als financieel adviseur gewerkt. Sinds enkele jaren werkt ze mee op het melkveehouderijbedrijf van haar man en daarnaast heeft ze een schapenhouderij in Altweerterheide. Doordat hun agrarisch bedrijf in een ingewikkeld vergunningstraject belandde, waarvoor Van der Pol ook bij de Provinciale Staten had ingesproken, nam het rayonhoofd van de BBB contact met haar op. “Jacques van Melick peilde mijn interesse voor mijn aansluiting bij de partij”, vertelt Van der Pol. “Hij wist dat ik moeilijkheden had ondervonden met de wet- en regelgeving. Ik ben namelijk ontevreden over de omslachtige wet- en regelgeving in Nederland en zie daar graag verandering in. Elke regel heeft weer een regel, waardoor vergunningsprocedures vaak een tijdsbestek van jaren innemen, in plaats van de normale termijn van een paar maanden.” Dit heeft vraagtekens bij Van der Pol opgeroepen. “De vraag of de Nederlandse democratie nog wel een democratie is en of alle belangen wel goed worden behartigd, heerst in mijn gedachten. Daarbovenop toont de overheid zich niet altijd als betrouwbaar, zoals met de corona-aanpak en toeslagenaffaire is gebleken. Ook wonen er in ons ‘welvarende’ land nog steeds mensen die een beroep moeten doen op de Voedselbank en/of in energiearmoede leven. Veel mensen zijn – net als ik – ontevreden over het overheidsbeleid. In mijn ogen moet de motivatie als je iets wil veranderen, bij jezelf beginnen. Door deel te nemen aan de Provinciale Verkiezingen en Waterschappen hoop ik een verschil te kunnen maken. Het is hierbij mijn doel om de verbinding tussen de politiek en de inwoners van Limburg terug te brengen.”

De belangen van ondernemers gaat Van der Pol aan het hart. “Dit betreft niet alleen boeren, maar alle ondernemers in Nederland”, vertelt ze. ”Ik wil dat er een duidelijke wet- en regelgeving komt en een makkelijker vergunningsproces. Daarbij vind ik het belangrijk dat als de overheid ondernemers verplicht te investeren om aan overheidseisen te voldoen, deze vergunning voor een minimale termijn moet gelden. In het verleden is al vaak genoeg gebleken dat een geïmplementeerde wet na twee jaar van de baan verdween door een reparatiewet die ineens in het leven werd geroepen. Hierdoor bleken investeringen van honderdduizenden of zelfs miljoenen euro’s weggegooid geld. Dit is onmenselijk en maakt het voor bedrijven onmogelijk. Daarom maakt de BBB zich graag hard richting de overheid om hierin verandering te brengen.”

Aanpak

“Een belangrijk thema dat in Nederland de aandacht eist, is de stikstofdiscussie”, zegt Van der Pol. Vanuit Den Haag is de eis dat voor 2035 de stikstofuitstoot wordt gehalveerd, om de aangetaste natuur te verbeteren. “Er wordt vanuit de overheid met de vingers naar de boeren gewezen als daders voor de aantasting van Natura-2000 gebieden. Hierbij zijn de cijfers veelal nattevingerwerk en dus onjuist.” Volgens Van der Pol worden niet alle belangrijke factoren die impact kunnen hebben op de staat van de natuur meegeteld. “Stel dat er een hete zomer is waarbij de temperatuur wekenlang 40 graden is en je jouw tuin geen water geeft. Zijn de planten dan dood door de stikstof of door de droogte? Dit soort elementen worden niet meegenomen in de stikstofwet. Op papier krijgen de boeren grotendeels de schuld. Het wordt tijd dat alle factoren worden meegerekend. Als BBB zijn we tegen polarisatie: iemand kan wel roepen tegen de stikstofwet te zijn, maar uiteindelijk zijn we allemaal voor het behoud van de natuur. Als boer willen we net zo goed als de ‘gewone burger’ en de politiek dat de natuurgebieden behouden blijven. Wij werken immers met de natuur samen, en niet tegen de natuur. Daarom gaat de BBB de cijfers in kaart brengen en op zoek naar eerlijke oplossingen, die wij als boer kunnen dragen. Want als overheid kun je wel sancties opleggen, maar deze werken het beste als het gedragen oplossingen zijn en het volk hieraan mee wil werken.”

Eigen burger centraal

Aan de Provinciale Staten en- waterschapsverkiezingen hangen verschillende thema’s. “De BBB zet zich uiteraard in voor belangen van het platteland, maar we nemen ook andere elementen mee, zoals leefbaarheid, energietransitie en woonruimte”, zegt Van der Pol. Voor dit laatste thema is volgens Van der Pol inbreiding de oplossing. “Als BBB vinden we een realisatie nodig van sociale huurwoningen en betaalbare woningen voor de lagere klasse. Dit moet binnen de dorpskernen plaatsvinden. Neem als voorbeeld het centrum van Weert waar al geruime tijd veel leegstand is. Daar is de realisatie van veel woningen mogelijk. Helaas is de ruimte er, maar wordt er door niemand op gestuurd. Als BBB willen wij dit gaan oppakken: er is werk aan de winkel. Hierbij moet de eigen Limburgse inwoner weer centraal komen te staan. Ik hoop wij als BBB Limburg genoeg stemmen krijgen om hierin een verschil te mogen gaan maken.”

Mocht BBB Limburg na de verkiezingen deelnemen aan een nieuw te vormen coalitie, dan staat oud-LLTB-voorzitter Léon Faassen klaar om gedeputeerde te worden voor deze partij.

Speerpunten BBB Limburg 

  • BBB draagt bij aan een vitaal Limburg door ook in uw dorp en wijk de leefbaarheid te verbeteren.
  • BBB stimuleert (binnenstedelijke) woningbouw, huur en koop, voor jong en oud en waar dat nodig is.
  • BBB beschermt het Limburgse landschap en koestert het platteland.
  • BBB kiest voor een betrouwbare overheid, dus geen starre bureaucratie maar mensen centraal stellen.
  • BBB steunt het MKB en is tegen overbodige en tegenstrijdige regelgeving, lange vergunningstrajecten en complexe bezwaarprocedures.
  • BBB wil meer politie en hulp in de buurt om criminaliteit, ondermijning en armoede aan te pakken.
  • BBB staat voor efficiënte bescherming tegen hoogwater en verdroging.
  • BBB is voor (boeren)natuur maar kan geen ondeugdelijke (stikstof)wet uitvoeren, wel haalbare en uniforme doelstellingen.