In 2021 trad ik toe tot het College van Gedeputeerde Staten van Limburg. De heer Remkes had de portefeuilles Natuur, Milieu, Erfgoed én Stikstof voor mij in gedachte. Vooral die laatste portefeuille domineerde in 2022 de politieke discussies. De kranten stonden vol met artikelen over de achteruitgang van de biodiversiteit, het stil komen te liggen van vergunningverlening, de verschillende gerechtelijke uitspraken, de boerenprotesten, polarisatie en het tot nu toe uitblijven van concrete oplossingen en resultaten. Kortom: de stikstofproblematiek heeft Nederland in zijn greep.

In Limburg hebben we in 2022 veel werk verzet om wèl concrete resultaten te boeken in het oplossen van dit probleem. We hebben ons volledig gericht op de Rijksregeling voor vrijwillige opkoop en alles op alles gezet om helderheid te verschaffen aan de boeren die interesse hadden om deel te nemen. Dit heeft geresulteerd in 25 getekende contracten, waarvan 5 in het Weerterland. Limburg zorgt hiermee voor de eerste concrete stappen in het landelijke stikstofdossier. Waarom richten we ons als Provincie zo sterk op de vrijwillige opkoop?

  1. Vaak hebben veehouders die zich gemeld hebben geen opvolger en biedt een opkoopregeling perspectief.
  2. Het biedt ruimte voor bedrijven die wèl door willen gaan.
  3. De stikstofreductie zorgt voor natuurherstel en biedt ruimte om weer vergunningen (voor bijvoorbeeld woningbouw) te kunnen verlenen.
  4. Er is brede maatschappelijke consensus over vrijwillige opkoop.

2023 wordt in dit dossier een zeer belangrijk jaar. In de gesprekken met de minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal, blijf ik hameren op het werk maken van opkoop van agrariërs die zich vrijwillig melden. De Provincie Limburg heeft een lijst van ongeveer 150 bedrijven die een dergelijk traject willen verkennen. Het kabinet heeft veel geld in het vooruitzicht gesteld maar komt helaas nog niet over de brug.

In 2023 zullen ook de veelbesproken gebiedsprocessen van start gaan. Limburg heeft ervoor gekozen om gezamenlijk met natuurorganisaties, het Waterschap, gemeenten en de Limburgse Land- en TuinbouwBond (LLTB) gebiedsplannen te maken. De gesprekken verlopen zeer constructief. Samen met de genoemde partners zullen we in juli het beste plan voor Limburg gaan aanbieden aan het Rijk. Een plan waarbij transitie van de landbouw, herstel van natuur, nieuwe verdienmodellen voor natuurinclusieve landbouw en draagkracht op het platteland, hand in hand moeten gaan. Dit traject zal nog heel veel discussies gaan opleveren in 2023. Ik ben er in ieder geval klaar voor om me voor dit, ook voor het Weerterland, belangrijke onderwerp in te zetten.

Geert Gabriëls
Gedeputeerde Natuur, Milieu, Erfgoed en Stikstof Provincie Limburg