Foto door RDNE

Gisteren is door burgemeester Yolanda Hoogtanders de nieuwe exploitatievergunning voor Randweg 3 in Roermond verleend. De vergunningen voor de huidige coffeeshops op de Venloseweg 22 en Zwartbroekstraat 29 vervallen van rechtswege begin oktober.

De overlast op de huidige coffeeshop locaties in het centrum van Roermond zijn al jaren onderwerp van gesprek in college en raad. In juli 2020 werd de ‘beleidsregel houdende bepalingen inzake de verdeling van exploitatievergunningen coffeeshops gemeente Roermond 2020’ vastgesteld. De uitvoering van de daarin beschreven procedure heeft, onder andere door gevoerde rechtszaken, bijna vier jaar gekost.

De beleidsregel bevat vestigingscriteria voor nieuwe coffeeshoplocaties waaronder de situering, verkeer en woon- werk en leefklimaat. Er zijn zeven aanvragen in behandeling genomen, waarvan er vijf niet binnen de geldende bestemmingsplannen bleken te vallen, waar na bestudering niet vanaf geweken werd. De twee aanvragen die overbleven zijn getoetst aan de voorwaarden in beleidsregel, waarna er één locatie en aanvrager aan alle eisen bleek te voldoen. Aan deze aanvrager is de exploitatievergunning voor de Randweg 3 verleend. De gemeente stelt vandaag de omwonenden van de huidige locaties en de omwonenden van de nieuwe locatie op de hoogte.

Zorgvuldig doorlopen proces
Burgemeester Yolanda Hoogtanders: “Het is goed dat de door mijn voorganger opgestelde, verdeelprocedure succesvol is voltooid. Het was een proces dat wij zorgvuldig moesten doorlopen en dat is gelukt. Alle stappen zijn gezet, alle kaders zijn gehanteerd en de uitkomst is dat er één nieuwe exploitatievergunning is verleend. Met het verlenen van deze vergunning wordt de verdeelprocedure weliswaar afgesloten, maar gebruik van en handel in (soft)drugs blijven ook de komende jaren aandacht vragen. De problematiek rondom het gedogen, de grensligging van Roermond, de wens om onze jongeren te beschermen; het  zijn zaken die coffeeshopbeleid complex beleid maken, waarbij we de vinger goed aan de pols moeten houden. Daarom zal ik hierover dit jaar in overleg gaan met de gemeenteraad en anderen binnen Roermond. Voor de korte termijn ligt de focus eerst op een soepele overgang naar de nieuwe situatie.”