‘Graag luister ik naar goede ideeën die mensen hebben’

De redactie van het Zakenblad ging aan tafel met wethouder Thomas van Gemert (VVD). Van Gemert heeft de portefeuille ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, gebiedsontwikkeling, bedrijventerreinen, landbouw, natuur en financiën.

De 30-jarige Thomas van Gemert was naast zijn raadslidmaatschap werkzaam bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Sinds 2017 zat hij in de gemeenteraad voor de Weerter VVD en vanaf 2018 vervulde hij de rol van fractievoorzitter. Van Gemert heeft een achtergrond als econoom. In 2021 promoveerde hij aan de Universiteit Maastricht met een proefschrift over de effectiviteit van overheidsbestedingen. In december werd hij benoemd tot wethouder.

‘Mede vanwege de ligging van Weert nabij de Brainportregio Eindhoven, wordt de behoefte aan woningen steeds groter.’

Effectiviteit van overheidsbestedingen
Thomas van Gemert: ‘Tijdens mijn studie economie was ik altijd al geïnteresseerd in het raakvlak van politiek en economie. Ik vond het heel interessant om te onderzoeken hoe een overheid invloed kan uitoefenen op bijvoorbeeld de economische groei. Zelf vond ik het namelijk erg belangrijk dat belastinggeld wordt besteed aan de juiste dingen.’ De afgelopen zes jaar was u fractievoorzitter van de Weerter VVD. Dat zal u helpen in uw rol als wethouder? Van Gemert: ‘Vanuit die hoedanigheid heb ik veel samengewerkt met mijn toenmalige collega-raadsleden. Mijn onderlinge band met de raadsleden is daardoor heel goed, en die heb ik nu ook zeker nodig, nu ik ‘aan de andere kant’ van de tafel zit als wethouder. Daarnaast heb ik na de vorige verkiezingen samen met Wendy van Eijk coalitieonderhandelingen gevoerd namens de Weerter VVD. Ik voel mij dus ook verantwoordelijk voor de totstandkoming van deze coalitie en dit college. Ik ken de collega-collegeleden daarom al erg goed vanaf het begin en heb veel vertrouwen in de onderlinge samenwerking.’

Hoe gaat u de portefeuille van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en andere gebieden beheren? Wethouder van Gemert: ‘De vraag naar ruimte is op dit moment groter dan ooit. We hebben ruimte nodig voor meer woningen, maar ook voor bijvoorbeeld de energietransitie. Dit zorgt voor een grote ruimtelijke puzzel. Als wethouder ruimtelijke ordening zie ik het als een van mijn belangrijkste taken om te zorgen dat we de juiste keuzes maken en de verschillende belangen met elkaar goed afwegen. Met de concept-Omgevingsvisie hebben we hier al een goede eerste aanzet voor gemaakt.

Woningbouw in Weert
Recent heeft Weert samen met vijf andere Limburgse steden ‘Limburg Centraal’ aangeboden aan demissionair minister Hugo de Jonge. Grootschalige woningbouwlocaties, ‘straatje erbij’ en ontwikkeling van woningbouw rond treinstations moeten de woningvoorraad verhogen. Er is een grote druk op de woningmarkt. Mede vanwege de ligging van Weert nabij de Brainportregio Eindhoven, wordt de woningbehoefte steeds groter. Weert heeft inmiddels ruim 51.000 inwoners.

Wethouder Van Gemert: ‘Als doel heb ik me gesteld dat we nóg meer woningen gaan bouwen in Weert dan al de bedoeling was, en waar nodig plannen verder versnellen. Weert gaat de komende jaren echt een groeigemeente zijn, waarbij we wel oog houden voor de eigenheid van Weert. Alleen op die manier kunnen we de voorzieningen van Weert als centrumstad blijven behouden. Dit hebben we ook zo verwoord in de concept-Omgevingsvisie.’ Het college van burgemeester en wethouders van Weert vraagt de gemeenteraad 1,5 miljoen euro extra voor de bouw van woningen. De gemeenteraad neemt hierover in september een besluit. Weert wil tot 2037 4.650 woningen bouwen, dat is flink meer dan in het coalitieprogramma van dit bestuur is afgesproken. In plaats van 250 woningen per jaar moeten er gemiddeld 350 woningen per jaar aan de woningvoorraad worden toegevoegd. Er moeten fors meer plannen worden gemaakt, zodat er grond is om te kunnen bouwen. De gemeente gaat zich gericht inzetten om samen met partners de woningbouw te versnellen.

Projecten of initiatieven
De groei van Weert biedt de komende jaren volop kansen voor inwoners en ondernemers. Wethouder Van Gemert: ‘Graag luister ik naar goede ideeën die mensen hebben en dan kunnen we altijd kijken welke rol de gemeente hierbij kan spelen. Ook bezoek ik met collega-wethouders regelmatig bedrijven in Weert.’ Zo is er onlangs vervolg gegeven aan een subsidieregeling Stimuleringsfonds Binnenstad door collega-wethouder Martijn van den Heuvel. Met deze subsidieregeling geven we (startende) ondernemers de kans om hun dromen te realiseren en bij te dragen aan een bruisend stadscentrum. We bouwen zo samen aan een levendig en toekomstbestendig kernwinkelgebied in Weert.

Persoonlijke ambities
Wethouder Van Gemert: ‘Naast meer woningen bouwen en sneller woningen bouwen, zou ik het mooi vinden als we echt stappen kunnen zetten bij twee belangrijke gebiedsontwikkelingen: Beekstraatkwartier en Horne Kwartier. Ook hoop ik dat we aan de slag kunnen met het buitengebied van Weert. Hier liggen enorm veel mooie kansen, onder andere vanwege vrijkomende agrarische bebouwing. Het is mijn ambitie dat we hier een mooi groen en aantrekkelijk gebied van maken, waar het goed wonen, ondernemen en recreëren is, met de juiste balans tussen de verschillende functies.’

De vernieuwing van het Beekstraatkwartier
In Weert is men bezig met de eerste stap van de bestuursopdracht: het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Daarbij worden vier scenario’s onderzocht, variërend van opknappen van de huidige bebouwing en deze opnieuw vullen met bepaalde functies, tot sloop en nieuwbouw. Alle scenario’s worden gelijkwaardig onderzocht, op een zodanig niveau dat op basis daarvan een principekeuze kan worden gemaakt door de raad. Het haalbaarheidsonderzoek duurt langer dan was voorzien.

Lopende het onderzoek is de gemeente Weert op zaken gestuit die verdieping behoeven. Verdiepingen die noodzakelijk zijn om een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Deze verdiepingen kosten tijd, maar dragen bij aan het maken van de juiste principekeuze. Een foute keuze zou immers funest zijn, veel extra tijd kosten en tot ongewenste extra kosten leiden. Het is een belangrijke plek in de stad, waar grote mogelijkheden en kansen liggen. Mogelijkheden en kansen die qua functionele en stedenbouwkundige invulling in de volle breedte worden bekeken. Daarbij wordt via een participatieproces input van stakeholders en andere partijen betrokken. Onder andere door middel van fysieke bijeenkomsten, maar ook digitaal via de website van het Beekstraatkwartier. Ook de huurders van Cwartier zijn gehoord. Wat wordt opgehaald via participatie, wordt meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek.

‘Als wethouder Volkshuisvesting zet ik me iedere dag in om te zorgen dat we meer woningen gaan bouwen in Weert.’

Daarnaast wordt uiteraard ook gekeken naar financiële aspecten. Alle scenario’s worden integraal financieel doorgerekend. Zonder inzicht in financiën kan immers geen principekeuze worden gemaakt. Momenteel wordt gewerkt aan de laatste deelonderzoeken voor het haalbaarheidsonderzoek. Alle bevindingen worden beschreven in een rapportage. De rapportage eindigt met een conclusie en advies. Vervolgens is het aan de raad. Naar verwachting kan besluitvorming door de raad in Q2 van 2024 plaatsvinden.

Wethouder Van Gemert: ‘Als de raad een principekeuze heeft gemaakt zijn we er nog niet. De gekozen variant moet dan verder worden uitgewerkt. Dit zal nog de nodige tijd in beslag nemen, afhankelijk van het scenario waarvoor de raad kiest. Opknappen van bestaande bebouwing vergt minder uitwerking van plannen dan sloop en nieuwbouw. Maar voor welk scenario ook wordt gekozen, het zal in alle gevallen nog enkele jaren duren voordat met de realisatie van een plan wordt gestart.’

Uw voorganger wethouder Wendy van Eijk zei: ‘Politiek laat zich nu eenmaal niet plannen.’ Hoe gaat u om met de onvoorspelbaarheid en de dynamiek van de lokale politiek? Wethouder Van Gemert: ‘De dynamiek en de onvoorspelbaarheid in de politiek vind ik juist leuk. Het is me opgevallen dat het gemeentebestuur heel dynamisch is en vaak meerdere snelheden kent. Soms lopen er zaken heel langzaam en stroef, waar je niet altijd iets aan kunt doen. Maar ik ben ook verrast door de snelheid die juist in andere ontwikkelingen zit. Ik vind het in ieder geval heel leuk om met de ingewikkelde puzzels die er liggen aan de slag te gaan, om de zaken die vast lijken te zitten vlot te trekken of om nieuwe ontwikkelingen in goede banen te leiden.’

NAAM Thomas van Gemert GEBOREN OP 9 maart 1993 WOONT IN de wijk Leuken PARTNER Fleur Stultiens GEZIN hebben samen een hond SPORT hardlopen en wielrennen


In Altweerterheide is het startsein gegeven voor het plan ‘Heiveld’ waar 23 woningen gebouwd worden. Dit plan bevat een mooie mix van starterswoningen, eengezinswoningen en levensloopbestendige woningen.


Jarenlang zorgde het vleesverwerkend bedrijf Swinnen voor veel overlast voor omwonenden in de Weerter wijk Leuken. Daarom kocht de gemeente eind 2019 het bedrijfspand en zorgde voor de uitplaatsing van het bedrijf. Het pand werd vervolgens prachtig getransformeerd tot een modern industrieel wooncomplex met sociale huurwoningen. Als openingshandeling plantte wethouder Van Gemert een boom op het dakterras.


www.weert.nl

TEKST: BART MAES • FOTOGRAFIE: IRENE VAN WEL en WEERT DE GEKSTE