Logo - Eigen Kracht Samen Aanpakken

Andere invulling voor begrip ‘sociaal wijkteam’

Het begrip sociaal wijkteam heeft veel in de belangstelling gestaan, vooral in de grote steden. Overal in het land zijn pilots gehouden om ervaring op te doen op het gebied van samenwerking. Om zorg en ondersteuning op lange termijn betaalbaar te houden is samenwerking tussen aanbieders van zorg en welzijn en gemeente van groot belang. Ook Leudal, Nederweert en Weert werken samen aan een pilot met sociale wijkteams. In Weert is de pilot in de wijk Centrum-Biest nu afgerond. De conclusie is dat de stad beschikt over sterke netwerken in de zorg die goed samenwerken.

Gelet op de schaalgrootte van Weert en de kwaliteit van de bestaande samenwerking tussen partners onderling en met de gemeente, is een extra schakel in de vorm van een sociaal wijkteam in wijken en dorpen niet nodig. De pilot ‘Het wordt druk in de wijk’ heeft wel een extra impuls gegeven aan de bestaande samenwerking.

De Vraagwijzer als centrale toegang
De gemeente kiest voor de toegang tot zorg en welzijn voor duidelijke ‘voordeuren’. Inwoners met vragen over zorg en maatschappelijke ondersteuning kunnen terecht bij de Vraagwijzer in het stadhuis. De Vraagwijzer is al jaren een laagdrempelige en vertrouwde plaats om vragen te stellen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin aan de Vogelsbleek is de plek voor vragen over jeugd. Voor de participatiewet blijft de gemeente het eerste aanspreekpunt.

Opbrengst pilots
In 2014 is in de wijk Centrum-Biest gestart met de pilot ‘Het wordt druk in de wijk’. Deze pilot is inmiddels afgerond. Tijdens de proef met het sociale wijkteam hebben de deelnemers elkaar beter leren kennen. De samenwerking is in beeld gebracht. Voor iedereen is duidelijk wie welke taken uitvoert. Hulpvragen van inwoners zijn samen opgepakt waardoor de deelnemers op de hoogte zijn van elkaars werkwijze. Ook zijn er maandelijkse themabijeenkomsten georganiseerd die nog doorlopen tot na de zomer. Deze activiteiten hebben de verbindingen tussen organisaties, die in Weert over het algemeen al goed zijn, verder verstevigd. Ook de komende tijd blijven partijen werken aan het versterken van het netwerk. De gemeenten Leudal en Nederweert kiezen er vooralsnog voor de proef met een sociaal wijkteam te continueren.