Wethouder Boris Meessen

Het college van B&W van Nederweert is verheugd te melden dat de subsidieaanvraag op grond van de Woningbouwimpuls (Wbi) 6e tranche positief is beoordeeld door het Rijk. Hiermee ontvangt Nederweert een aanzienlijke subsidie van ongeveer € 2,35 miljoen die kan worden ingezet voor vijf belangrijke woningbouwontwikkelingen binnen de gemeente. Die voorzien in circa 477 woningen.

Het Rijk erkent hiermee het belang van de bijdrage van kleinere ambitieuze gemeenten aan de woningbouwopgave.

Verhoogde subsidiebijdrage
In eerste instantie keurde het Rijk de subsidieaanvraag van ruim € 1,7 miljoen niet direct goed. Tijdens een evaluatiegesprek heeft de gemeente echter constructieve feedback ontvangen. Drie van de vier beoordelingscriteria werden door het Rijk positief beoordeeld. Dankzij deze waardevolle inzichten heeft de gemeente een mooie kans gekregen om de aanvraag te verbeteren en aan te scherpen. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke verlaging van het publieke tekort. Tegelijkertijd hebben we bij de herkansing ingezet op het maximale subsidiepercentage. De aanpassingen hebben met succes geleid tot het aanvragen van een verhoogde bijdrage van ongeveer € 2,35 miljoen.

Versnelde realisatie woningbouwprogramma
Wethouder Boris Meessen benadrukt het belang van deze toekenning: “Deze middelen dragen in belangrijke mate bij aan het versneld kunnen realiseren van onze ambities voor een aantrekkelijk, gevarieerd en betaalbaar woningbouwprogramma. Een programma dat voorziet in betaalbare huur- en koopwoningen voor diverse doelgroepen, waaronder (zorgbehoevende) senioren en starters. En een programma dat in lijn is met de afspraken uit de Woondeal Limburg. Dit motiveert alleen maar extra om er de komende tijd samen met het Projectbureau Woningbouw de schouders onder te zetten.” Onderdeel van de aanvraag zijn de projecten Gutjesweg, Tiskeswej, Staat, Kerneelhoven-noord en Hoebenakker fase B.

Woningbouwimpuls
Met de Woningbouwimpuls (Wbi) kunnen gemeenten versneld inzetten op:

  • de bouw van nieuwe woningen;
  • het vergroten van de betaalbaarheid van die woningen voor starters en mensen met een middeninkomen.

De Wbi bestaat sinds 2020. Tot nu toe zijn er vijf tranches geweest, die samen bijdragen aan de bouw van ruim 184.000 nieuwe woningen door het hele land.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakte de bijdrages uit de 6e tranche donderdag bekend.