V.l.n.r.: Peter Koolen (wethouder Economie gemeente Nederweert), Ruud Joris (bedrijfscontactfunctionaris gemeente Nederweert), Martijn van den Heuvel (wethouder Economische Zaken gemeente Weert) en Pierre Heuts (senior adviseur Economie gemeente Weert). Fotografie: Irene van Wel

Weert en Nederweert trekken steeds meer samen op. Ook bij het in kaart brengen van de ruimtebehoefte en beschikbare kavels op de bedrijventerreinen zoeken de buurgemeenten elkaar op. ‘Een logische stap’, zo verklaart wethouder Martijn van den Heuvel (Economische Zaken) van Weert: ‘De economische markt, maar ook de woningmarkt van Nederweert en Weert werken als communicerende vaten, dit wordt ook wel een daily urban system genoemd. Dat betekent dat beide gemeenten als één markt gezien kunnen worden. Voor hoogopgeleiden maakt de regio zelfs deel uit van het daily urban system van de Brainportregio. We hebben op economisch gebied veel overeenkomsten, zo heeft de werkgelegenheid op bedrijventerreinen hier een relatief groot aandeel (red.: 40% tegenover landelijk 30%)’.

Uit het rapport van Stec Groep blijkt dat er tot en met 2030 voldoende ruimte is om aan de vraag te kunnen voldoen. De prognose laat een uitbreidingsvraag zien van circa 17 hectare (laagste scenario) tot maximaal 39 hectare (hoogste scenario). Het planaanbod is 32,5 hectare. De bedrijfsruimtemarkt lijkt op het eerste oog goed te functioneren, maar dat betekent zeker niet dat de bestaande voorraad vergeten mag worden. Het advies is dan ook actief in te zetten op het versterken en intensiveren van de voorraad.

Door intensivering in de vorm van bijvoorbeeld hoger bouwen en efficiënter ruimtegebruik kan bestaande ruimte beter en slimmer worden benut. Het levert een potentiële ruimtewinst op van 3,5 tot 7,5 hectare. Een maximale inzet op intensivering kan in de praktijk betekenen dat er ook na 2030 minder of helemaal geen nieuwe bedrijventerreinplannen nodig zijn. Wethouder Peter Koolen (Economie) van Nederweert noemt het rapport een goede eerste inventarisatie. ‘Het biedt handvatten om een toekomstvisie op te stellen. Hoe wil je je in economisch opzicht ontwikkelen? Dan heb je het niet alleen over de ruimte, maar kijk je ook naar bijvoorbeeld de arbeidsmarkt.’

Kwaliteit
Op Bedrijvenpark Pannenweg wordt momenteel de laatst uitgegeven kavel bebouwd. Nederweert heeft daardoor zelf geen uitgeefbare kavels meer. Koolen: ‘Als je opnieuw wil uitbreiden, moet je daar goed over nadenken. Waar er in het verleden eerder voor werd gekozen een nieuw bedrijventerrein aan te leggen om de economie te stimuleren, is het voor bedrijven steeds moeilijker om personeel te vinden. Bij uitbreiding hoort werkgelegenheid. Hoe kom je aan personeel in een gebied waarin dit al schaars is? En als je personeel van buiten aantrekt, moet je het huisvesten in een krappe woningmarkt.’

De wethouders nemen het advies ter harte om eerst de lokale ondernemers te bedienen. Van den Heuvel: ‘Waar hebben zij behoefte aan? Op sommige locaties nemen we een kwalitatieve mismatch waar. Denk aan incourante kavels. Stec Groep beveelt aan deze terreinen te revitaliseren en slimmer in te richten. En uiteraard blijven we de markt volgen. Waar we vraag en aanbod bij elkaar kunnen brengen, zullen we dat in een faciliterende of ontwikkelende rol doen. Zo kunnen percelen in eigendom bij derden interessant zijn om toe te voegen aan de voorraad, zeker als we daarmee invulling kunnen geven aan de behoefte van lokale ondernemers.

Lokale dynamiek
Ondanks de voorlopige balans adviseert de Stec Groep om alvast na te denken over de periode na 2030. Pierre Heuts (senior adviseur Economie van de gemeente Weert): ‘Het afgelopen jaar was er sprake van een behoorlijke dynamiek op de Weerter bedrijventerreinmarkt. De vraag is groot en het aanbod slinkt. En kavels die in de praktijk niet goed aansluiten bij de wensen vanuit de markt wordt wellicht getransformeerd naar andere functies. Om als Weert en Nederweert niet op slot te raken, gaan we alvast nadenken over een eventuele uitbreidingslocatie voor de periode na 2030 of eerder indien noodzakelijk. We blijven de situatie monitoren’. Daarnaast zoekt Nederweert ook voor de korte termijn naar mogelijkheden om lokale ondernemers ruimte te bieden. Beide wethouders onderschrijven dat het faciliteren van de lokale dynamiek, belangrijk is en blijft.’

In gesprek blijven
De wethouders gebruiken het rapport ook als bouwsteen voor het later opstellen van een toekomstvisie. In die visie is de mening van lokale ondernemers erg belangrijk. Ruud Joris (bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Nederweert): ‘We blijven daarom monitoren en betrekken ondernemers zo goed mogelijk bij onze plannen. Nu corona langzaam achter ons komt te liggen, gaan we dan ook weer volop in gesprek met ondernemers om te kijken waar zij behoefte aan hebben en hoe we hen van dienst kunnen zijn.’