Wethouders Wendy van Eijk en Geert Gabriëls. Fotografie: Irene van Wel

Woonwijken, bedrijventerreinen en infrastructuur. Hoe moet de fysieke leefomgeving van Weert zich ontwikkelen? Daarop geeft de omgevingsvisie antwoord. Deze opvolger van de structuurvisie legt de doelen en ambities voor de lange termijn vast. Ondernemen wordt daardoor voorspelbaarder. Erg belangrijk dus, zeker voor onze ondernemers. Daarom wil de gemeente inwoners en het bedrijfsleven betrekken bij het opstellen ervan.

De wethouders van de gemeente Weert kunnen zich heel goed voorstellen dat een term als omgevingsvisie niet direct enthousiast maakt. ‘Het klinkt als iets wat ambtelijk en abstract is’, zegt Wendy van Eijk (Ruimtelijke Ordening). ‘Niettemin is de omgevingsvisie enorm belangrijk, het wordt een leidend document voor de toekomst. Het is namelijk van invloed op allerlei concrete plannen, denk aan de aanleg van woonwijken, bedrijventerreinen en infrastructuur. Maar ook aan bijvoorbeeld ondergronds bouwen, windturbines, energietransitie en klimaatbestendigheid.’

Omgevingsvisie
Op 1 januari 2022 treedt bij gemeenten de Omgevingswet in werking. Hierin worden 26 bestaande wetten gebundeld. In de Omgevingswet wordt de structuurvisie vervangen door de omgevingsvisie. Dat betekent dat meerdere visies worden samengebracht in één integraal verhaal. Van Eijk: ‘Het is een samenhangende visie waarbij onderwerpen als water, bodem, natuur en cultureel erfgoed met elkaar verbonden worden. We praten bijvoorbeeld niet meer over de woningbouwopgave, maar over de transformatieopgave. We verbinden woningrealisatie aan andere doelstellingen, zoals klimaatadaptatie en energietransitie.’

De omgevingsvisie sluit perfect aan bij de weg die de gemeente Weert is ingeslagen: het bepalen van een langetermijnvisie. Geert Gabriëls (Duurzaamheid): ‘De gemeenteraad heeft onlangs de Strategische Visie Werken aan Weert 2030 vastgesteld. Meer dan achthonderd inwoners, ondernemers en experts hebben hierover meegedacht. Weert wil een sociale, levendige, maar vooral groene stad worden, waar het prettig wonen is.’

De omgevingsvisie is een middel om naar die toekomst toe te werken. Van Eijk legt uit hoe dat zit: ‘In de strategische visie staat bijvoorbeeld dat we duurzaam en innovatief willen ondernemen en leven. Maar hoe doen we dat dan? Welke uitdagingen liggen hier en welke kansen kunnen we benutten? Hoe behouden we bijvoorbeeld een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven? Hoe zorgen we voor een goede circulaire economie en wat kunnen we doen om energieneutraal te worden?’

Samen ambities bepalen
Momenteel is de gemeente bezig met het vormgeven van het proces om informatie op te halen. Van Eijk: ‘We zijn aan het inventariseren op welke thema’s nog kansen en uitdagingen liggen. Op basis van de gekozen thema’s gaan we voor input op zoek naar inwoners, bedrijven, belangenorganisaties en ketenpartners. Een voorbeeld van een thema is de transformatie van werken naar wonen op plekken waar dat gewenst is, zoals bij winkels buiten het kernwinkelgebied. Maar ook het toestaan van functiemenging op bepaalde werklocaties. Dat zijn ontwikkelingen waarbij we graag de mening van de ondernemers meenemen.’

Gabriëls vult aan: ‘Uiteindelijk moet de omgevingsvisie ertoe leiden dat het gemakkelijker wordt om initiatieven te ontplooien. Het moet ondernemen voorspelbaarder maken en procedures versnellen. Er komt meer ruimte voor lokaal maatwerk. Als het past binnen de kaders die we met zijn allen afspreken en het in samenspraak is met de omgeving, heeft een plan grote kans van slagen.’

In de omgevingsvisie kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden om bepaalde bedrijventerreinen te oormerken voor het faciliteren van ontwikkelingen zoals circulariteit, klimaatadaptatie en energietransitie. Daar liggen kansen voor ondernemers om op in te spelen. Van Eijk: ‘In de omgevingsvisie leggen we vast wat we waar belangrijk vinden. Als je als ondernemer aangeeft wat je toevoegt aan de vastgestelde ambitie kan dat voordelen opleveren. Overheden kunnen ontwikkelingen die belangrijk zijn namelijk stimuleren in de vorm van gunstige voorwaarden.’