Cilla Ezerman
Cilla Ezerman Bijstand naar Werk

Cilla Ezerman

Als een werknemer langdurig niet in staat is zijn werkzaamheden binnen de onderneming van zijn werkgever uit te voeren wegens arbeidsongeschiktheid (re-integratie eerste spoor) is re-integratie buiten de organisatie de volgende stap (Re-integratie Spoor-2). Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. Er zal daarbij als eerste gekeken moeten worden of de werknemer terug kan keren in zijn eigen functie, eventueel met aanpassingen (spoor 1). Re-integratie tweede spoor kan al aan het begin van een re-integratietraject aan de orde zijn als direct duidelijk is dat re-integratie in het eerste spoor niet mogelijk is.

De werkgever is in beginsel verplicht gedurende de eerste twee ziektejaren loon door te betalen. Na de eerste twee ziektejaren kan een werknemer een verzoek bij het UWV indienen om voor een WIA-uitkering in aanmerking te komen. Het UWV zal dan beoordelen of een werkgever voldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht.
Onvoldoende inspanning kan leiden tot sancties voor de werkgever. De sancties kunnen oplopen tot 52 weken loondoorbetaling aan de werknemer.
Ook een werknemer is verplicht zich aan re-integratieverplichtingen te houden. Komt een werknemer deze niet na, kan een werkgever overgaan tot een loongerelateerde sanctie. Dit betekent dat de werkgever de uitbetaling van het loon mag opschorten, verminderen of stopzetten. Blijft de werknemer tegenwerken tijdens het re-integratietraject, dan kan er grond ontstaan om de werknemer te ontslaan.

Bijstand naar Werk onderscheidt zich van andere re-integratiebureaus die op Spoor-2 trajecten actief zijn, omdat wij snel en creatief zijn in het zien van kansen en dat combineren met een actiegerichte, no-nonsense aanpak. We zoeken naar passend werk bij een nieuwe werkgever. Wij bewijzen keer op keer dat onze actiegerichte houding en snelheid van plaatsen de werkgever veel tijd, kosten en kopzorgen bespaart. U voorkomt daarmee ook een sanctie van het UWV.

Cilla Ezerman
Bijstand naar Werk