Beleidsmedewerker Bas Schinck, wethouder Piet Verlinden en beleidsmedewerker Robert Wilms. Fotografie: Irene van Wel

Samen bouwen aan de toekomst! Dankzij krachtige sectoren zoals de agribusiness, maakindustrie en het toerisme liggen er kansen om de economie te versterken. Overheid, ondernemers en onderwijspartners hebben in een uniek interactief project gewerkt aan het ‘Economisch Profiel Leudal’. Dit vormt de basis voor de gezamenlijke acties die ertoe moeten leiden dat in 2025 maar liefst 195 miljoen euro extra groei gerealiseerd is. En dat in een tijd dat het arbeidspotentieel daalt.

Door Wesley Hegge

Dat Leudal vitaal is, heeft de gemeente tijdens de crisis bewezen. Waar andere gemeenten vaak te maken kregen met hoge werkloosheidcijfers bleef het lokale bedrijfsleven redelijk stabiel. Nu de economie de wind in de zeilen heeft, wil de gemeente doorpakken. In de nabije toekomst liggen er mooie kansen, maar zeker ook forse uitdagingen. Want Leudal krijgt te maken met een sterk afnemende beroepsbevolking.

Uitdagingen
“Tot en met 2025 gaat een kwart van de inwoners met pensioen en hoewel innovatie een deel van de oplossing is, komen er niet alleen robots voor terug”, zegt wethouder Piet Verlinden (Economische ontwikkeling, Milieu en Financiën). “Dat heeft niet alleen invloed op de werkgelegenheid, maar ook wonen en recreatie ondervinden hier de gevolgen van. Om een economische visie te bepalen, is het dus van belang op te trekken met ondernemers en onderwijspartners.”

In het Economisch Profiel is de ambitie vastgelegd om het bruto gemeentelijk product te laten groeien met 195 miljoen euro, oftewel een groei van 19 procent. Daarvoor zijn circa 4200 nieuwe werknemers nodig. Die gaan enerzijds een deel van de nieuwe banen invullen, maar vooral ook de uitstroom van gepensioneerden opvangen. Verlinden: “Binnenkort stellen we een economische agenda vast om de actiepunten te bepalen. De begeleiding van dit traject gebeurt door een ‘Economic Board’, waarin vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderwijs en gemeente zitting nemen.”

Kansen
Bas Schinck, beleidsmedewerker economische zaken, is ervan overtuigd dat Leudal de groei gaat waarmaken. “De meest stuwende en innovatieve clusters binnen de gemeente zijn de agribusiness, maakindustrie en het toerisme. Binnen die sectoren zijn er een aantal sterk innovatieve en toonaangevende bedrijven aanwezig met veel potentie voor de toekomst.” Zo is het bedrijf Hendriks Graszoden (Heythuysen) voor FIFA en UEFA leverancier voor grasmatten, is Tuinderij Beegdenhof (Hunsel) specialist in Nederland voor de vollegrondsteelt van courgettes, Geelen Counterflow (Haelen) wereldmarktleider in droog- en koelsystemen en werkt Ciro+ (Horn), expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen, internationaal samen om behandelprogramma’s te ontwikkelen en te verbeteren.

Ook de regionale samenwerkingsverbanden zorgen voor een belangrijke duw in de rug. Leudal maakt deel uit van Samenwerking Midden-Limburg (SML) en Keyport2020 en is aandeelhouder van Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML). Volgens Verlinden moet je ook buiten de gemeentegrenzen kijken en duidelijke afspraken maken om als regio vooruit te komen. “Als wethouder pleit ik ervoor om de samenwerkingsverbanden minder vrijblijvend van aard te maken. Er mogen gerust strakkere lijnen getrokken worden. Gemeenten hebben veel te winnen bij de regionale projecten en inspanningen.”

Wethouder Piet Verlinden (Economische ontwikkeling, Milieu en Financiën)

Innovatie en duurzaamheid
Innovatie en duurzaam ondernemerschap vormen de sleutel naar economische groei. Daarbij is de herontwikkeling van bedrijventerrein Zevenellen een absolute topprioriteit. “Samen met OML leggen we de focus op het duurzaam ontwikkelen van het bedrijventerrein”, zegt Robert Wilms, beleidsmedewerker duurzaamheid. “Fossiele brandstoffen zijn steeds schaarser. We stappen over op een circulaire economie. Op Zevenellen wordt daar invulling aan gegeven.” Er komen onder meer bedrijven waar organische reststromen vanuit de Midden-Limburgse agri- en foodsector omgevormd worden tot halffabricaten en nieuwe grondstoffen. Eind 2019 moet het multifunctionele bedrijventerrein bouwrijp zijn. Het duurzame industrieterrein van bijna 70 hectare beschikt ook over een haven. De aanvoer over het water is een groot pluspunt.

Ondernemerschap
De gemeente Leudal stimuleert ook jong ondernemerschap. Schinck: “Dat doen we via het project StartUp Leudal, een samenwerking met Rabobank Peel, Maas & Leudal, Instituut voor Midden -en Kleinbedrijf (IMK), Ondernemersklankbord (OKB) en het Starterscentrum Limburg. Zij kunnen – ieder vanuit hun expertise – als gesprekspartner optreden bij bijvoorbeeld het schrijven van een ondernemingsplan voor de start, (her)financiering van het bedrijf of groeivraagstukken.” Omdat de gemeente vindt dat ondernemers en politici veel van elkaar kunnen leren, is het Trefpunt Ondernemend & Politiek Leudal (TOP Leudal) opgericht. Twee keer per jaar vindt er een bedrijfsbezoek plaats en wordt er een discussie gevoerd over een actueel thema. Op allerlei manieren zoekt Leudal naar verbindingen. Want samenwerking is de sleutel tot economische groei.