V.l.n.r.: Paul Sterk (wethouder Zorg, Welzijn, Organisatieontwikkeling), Henk van de Loo (wethouder Onderwijs, Cultuur, Duurzaamheid en Energie, Klimaat en Biodiversiteit, Landschap en Buitengebied), Myriam Meertens (gemeentesecretaris), Raymond Vlecken (burgemeester), Tessa Geelen (wethouder Sport, Leefbaarheid, Communicatie, Burgerparticipatie, Toerisme), Martijn van den Heuvel (wethouder Economie, Participatiewet, Arbeidsmarkt, Openbaar Gebied, Mobiliteit) en Wendy van Eijk (wethouder Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Omgevingsvisie, Financiën).

Extra woningen, een proactief arbeidsmarktbeleid en renovatie van het gemeentelijk museum. Ondanks de corona- en bestuurscrisis heeft het college van B&W van Weert de afgelopen jaren tal van plannen ten uitvoer gebracht. Samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen is bovendien een strategische toekomstvisie vastgesteld die het vertrekpunt vormt voor alle gemeentelijke plannen. In de laatste maanden van de bestuursperiode wordt verder ingezet op realisatie van de plannen die passen binnen raadsprogramma en strategische visie.

Door Wesley Hegge

Met het opstellen van het raadsprogramma ‘Weert koerst op verbinding’ ging dit college van B&W in 2018 van start. In het voorjaar van 2022 komt deze bestuursperiode ten einde; een mooi moment dus om terug te blikken op wat er is gerealiseerd en hoe de samenwerking verliep.

Andere wereld
Er kan in korte tijd veel veranderen. In 2018 bestond Covid-19 nog niet en kon men zich weinig voorstellen bij een wereldwijde epidemie. Evenmin was er sprake van een overspannen woningmarkt of krapte op de arbeidsmarkt. ‘Ik ben aangenaam verrast dat er ondanks deze uitdagingen enorm veel is gepresteerd’, zegt burgemeester Raymond Vlecken, die een jaar na het vertrek van oud-burgemeester Jos Heijmans aantrad. ‘Terugkijken op de bestuurscrisis heeft geen zin, het is een afgesloten hoofdstuk. Het college wil vooruit en ik proef bij de Weerter bevolking dat ze ook vooruit wil.’

Het programma rept nadrukkelijk over het leggen van verbindingen. Precies op dat vlak zorgde corona voor de nodige uitdagingen. Vlecken: ‘Ook als nieuwe burgemeester heb ik niet de optimale verbinding kunnen maken met de inwoners en ondernemers. Digitaal is er van alles mogelijk, maar ik voel me op achterstand gezet als het gaat om menselijk contact. Het is juist mijn stijl mij onder de bevolking te begeven. Dat komt zeker goed zodra de maatregelen het toelaten.’

Vlecken vindt het jammer dat onder andere de Gulden Humor, een prestigieuze happening die dit jaar in Weert georganiseerd zou worden, niet door heeft kunnen gaan. ‘Daarmee hadden we onze gemeente in heel Limburg en ver daarbuiten groots kunnen presenteren. Ondanks de onoverkomelijke situatie die de coronacrisis veroorzaakt, voel ik me zeer welkom in Weert. Als ik kijk naar wat de wethouders, samen met onze gemeenteraad en ambtenaren, hebben klaargespeeld, ben ik alleen maar heel blij deel van dit college te mogen zijn.’

Groene thuishaven
Bij de start van de bestuursperiode sprak het college van B&W de wens uit de communicatie met inwoners en burgerparticipatie naar een hoger plan te tillen. ‘De toekomst maken we per slot van rekening samen’, zegt wethouder Tessa Geelen. ‘Burgerparticipatie hebben we in de praktijk gebracht door samen met inwoners, ondernemers en andere partijen een strategische visie te maken. De mensen in Weert kregen de mogelijkheid om duidelijk te maken hoe zij de toekomst zien. Vanwege corona kon dat niet door middel van grote fysieke bijeenkomsten, maar we hebben met onder meer het plaatsen van opvallende ‘toekomstvensters’ in de stad en kleinschalige fysieke ontmoetingen buiten, mensen opgeroepen mee te denken over hoe Weert zich moet ontwikkelen richting 2030. Er zijn ruim 800 reacties opgehaald. Deze respons vormde de basis voor het opstellen van een strategische visie die de gemeenteraad dit jaar unaniem heeft vastgesteld.’

Wethouders Paul Sterk en Tessa Geelen

‘Verwonder je in de groene thuishaven Weert’, dat is de titel van die strategische visie. In de laatste maanden van deze bestuursperiode wordt ingezet op de uitvoering van plannen passend in de visie. Dat vraagt om scherpe keuzes, want niet alles kan nu, en ook niet alles kan tegelijk. De focus wordt gelegd op activiteiten die bijdragen aan een gezonde omgeving. Ruimte om te wonen. Ruimte voor groen. Ruimte voor een omgeving waarin alle Weertenaren gezond opgroeien en gezond oud kunnen worden.

Ruimte om te wonen
Ruimte om te wonen was een aantal jaar geleden nog geen urgent thema. ‘De woningmarkt stond er anders voor’, zegt wethouder Wendy van Eijk. ‘Niemand wist dat het zo’n groot thema zou worden, waar enorm veel tijd en energie van meerdere portefeuillehouders in zou gaan zitten. Als je kijkt hoe krap de markt is en hoe groot de behoefte is aan vrijwel alle woningtypen ligt daar een grote opgave voor nu en in de toekomst. Daar zetten we maximaal op in. Concreet betekent dit dat aan het einde van de huidige bestuursperiode de plannen voor maar liefst duizend woningen in procedure of vastgesteld zijn.’

Wethouder Wendy van Eijk en voormalig wethouder Geert Gabriëls

‘Wonen omvat echter meer dan huizen bouwen’, vult wethouder Martijn van den Heuvel aan. ‘Het draait om een gezonde leefomgeving, waarbij het openbaar gebied en duurzaamheid ook de aandacht verdienen. In de wijken Keent en Moesel, waar onder meer 650 verouderde portieketage woningen worden aangepakt, speelt ook een sociale opgave. Behalve dat daar straten, trottoirs, speeltuintjes en plantsoenen worden opgeknapt, wordt ook het winkelaanbod, de maatschappelijke voorzieningen, de horeca, het openbaar vervoer, de sportgelegenheden, de kerk en de moskee meegenomen in de wijkaanpak. Deze integrale aanpak met aandacht voor een gezonde leefomgeving proberen we bij alle projecten als leidraad te nemen.’

Belangrijk is dat Weert zijn functie als centrumstad, met de daarbij behorende voorzieningen, kan behouden. Een essentiële voorziening is het Sint Jans Gasthuis (SJG). De bekendmaking van de plannen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de zorg te centraliseren, hetgeen een einde van de spoedeisende hulp bij het Weerter ziekenhuis zou betekenen, stuitte dan ook op verzet. Samen met de initiatiefnemer bood wethouder Paul Sterk de Tweede Kamer een petitie aan voor het behoud van de spoedzorg. ‘Die is meer dan 13.000 keer ondertekend’, zegt Sterk. ‘We hebben de Tweede Kamer mogen toespreken. Alle acties hebben geleid tot het instemmen van de Tweede Kamer met een motie voor het waarborgen van de spoedzorg.’

Wethouder Henk van de Loo

Ruimte voor iedereen
Inwoners moeten de ruimte hebben om zichzelf te zijn in al hun diversiteit en eigenheid. Sterk: ‘Drie jaar geleden zijn we daarom gestart met ‘Samen aan de slag’, waarmee we samen met de gemeenten Nederweert en Cranendonck inzetten op een samenleving waarin iedereen meetelt, meedoet en naar eigen kracht bijdraagt. Om dat te bereiken, proberen we de schotten tussen de verschillende instellingen, organisaties en wetten te slechten. En we roepen mensen op: kom met ideeën die afwijken van hoe we het eerder altijd deden.’

Ook wat betreft het culturele aanbod is inclusiviteit het uitgangspunt. ‘Daarin zetten we stappen, bijvoorbeeld met het benoemen van Weert tot Regenboogstad en het organiseren van Weert Respecteert’, zegt wethouder Henk van de Loo, die Geert Gabriëls afgelopen zomer opvolgde toen die gedeputeerde voor de provincie Limburg werd. ‘De belangrijkste investering die we gedaan hebben in ons culturele aanbod is in ons eigen vastgoed; de restauratie van het gemeentelijk museum. Deze is voorzien van een nieuwe zijgevel met goudkleurige gevelpanelen. Ook de inrichting is vernieuwd, waardoor het een levendig museum is geworden. Met dit museum gaat Weert bruisen als nooit tevoren.’

Meedoen en ruimte bieden betekent ook ervoor zorgen dat mensen aan het werk kunnen. Van den Heuvel: ‘We zijn in dit kader in Weert gestart met een arbeidsmarktagenda, die al snel werd opgeschaald tot Taskforce Corona Midden-Limburg, waarin onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden samenwerken. Met de lokale arbeidsmarktagenda focussen we ons nu op de thema’s ‘samenwerking onderwijs/bedrijf’ en ‘onbekend maakt onbemind’. Bij dit laatste thema komen studenten op verschillende manieren in contact met het Weerter bedrijfsleven.’

Ruimte voor groen
Het college van B&W maakt nadrukkelijk ruimte voor groen. Van de Loo: ‘We hebben twintig hectare bos aangeplant en willen er in de toekomst nog eens een areaal van dezelfde omvang aan toevoegen. Groen is van belang voor ons klimaat, onze gezondheid, ons welbevinden en de aantrekkelijkheid van de stad. Onze stadsecoloog is dagelijks bezig met de vraag hoe we de stad kunnen vergroenen en verduurzamen, bijvoorbeeld door het aanleggen bij een zogeheten Tiny Forest bij basisscholen. Ook zie ik dat ondernemers echt willen investeren in vergroening en verduurzaming.’

Wethouder Martijn van den Heuvel

Om de vergroening voort te zetten, wordt er een vervolg gegeven aan de succesvolle fruitbomenactie uit 2017. Van de Loo: ‘Deze keer betrekken we de lokale plantencentra bij de actie. Samen met de provincie Limburg hebben we geld gereserveerd voor het planten van vijfduizend bomen. Die zijn bestemd voor tuinen van inwoners, scholen en zorginstellingen.’

Samenwerken
Met het oog op het op de kaart zetten van Weert zijn de verwachtingen van de nieuwe citymarketingstrategie hoog. Geelen: ‘In april heeft de raad hiermee ingestemd. Er komt een nieuwe organisatie, los van de gemeente, die aan de slag gaat met stadspromotie. Daarmee maken we een professionaliseringsslag. Ook ondernemers kunnen aanhaken bij het op de kaart zetten van Weert.’ Een terugblik als deze kan nooit volledig zijn. Terugkijkend waren het soms pittige tijden. Het college van B&W kreeg te maken met flinke uitdagingen. Van Eijk: ‘Waar we trots op kunnen zijn, is dat we elkaar hebben gesteund als het moeilijk werd. We weten wat we aan elkaar hebben. De uitdagingen hebben ons sterker gemaakt en we hebben onze plannen slagvaardig uit kunnen voeren voor de inwoners van Weert.’