Erwin Sijmkens
Erwin Sijmkens

De waardering van een pensioenvoorziening is geen eenvoudige materie. Nadat u eind 2013 en 2014 te maken heeft gehad met gewijzigde regelgeving omtrent de opbouw van pensioen in uw eigen BV, is het per 1 januari 2014 niet meer toegestaan de relatief eenvoudige fiscale waardering te volgen.

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft bepaald dat het voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2014 verplicht is de pensioenvoorziening voor de DGA op commerciële grondslagen te waarderen.

Het belangrijkste verschil tussen de fiscale en commerciële waardering is de te hanteren rekenrente. Fiscaal dient uitgegaan te worden van een vast rentepercentage van 4%. Commercieel dient de marktrente gehanteerd te worden. Gezien de huidige lage marktrente zal hiermee al meteen sprake zijn van een aanzienlijke toename van de pensioenvoorziening in de jaarrekening. Overige verschillen zijn indexatie, leeftijdsterugstellingen en partnerpensioen voor pensioendatum.

Deze nieuwe uitgangspunten kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor de jaarrekening:

  • Deze toename van de voorziening komt ten laste van het eigen vermogen van de vennootschap. Dit betekent in de meeste gevallen een forse daling van het eigen vermogen en er zijn ook casussen denkbaar waarbij het eigen vermogen negatief wordt.
  • Als gevolg van het verschil tussen de fiscale en commerciële waar­dering dient in de jaarrekening een actieve latentie opgenomen te worden. Daarbij geldt dat de jaarrekening en de aangifte vennoot­schapsbelasting niet meer aan elkaar gelijk zijn.
  • Aangezien dit een stelselwijziging betreft, dient dit in de jaarrekening te worden toegelicht, met dien verstande dat vergelijkende cijfers niet behoeven te worden aangepast.
  • Indien er sprake is van een externe geldverstrekker met ratio-voorwaarden, zoals solvabiliteit en rentabiliteit, kan er sprake zijn van het doorbreken van de afspraken, waardoor de geldverstrekker aanvullende voorwaarden kan gaan stellen. Overleg met uw geld­verstrekker is dan noodzakelijk.

Voor kleine rechtspersonen is het toegestaan de volledige jaarrekening op basis van fiscale grondslagen op te maken. Echter, selectief toepassen van fiscale en commerciële grondslagen is niet toegestaan.

Erwin Sijmkens
N-XT accountants & adviseurs